Άρθρο 1

Οι τιμές που εμφανίζονται στον e-shop είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν φόρους με τον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει κατά την ημερομηνία παραγγελίας. Όποιες αλλαγές στον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ μπορούν να εφαρμοστούν στις τιμές των προϊόντων. η Gokids διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές της οποτεδήποτε, με την προϋπόθεση ότι μόνο οι τιμές που εμφανίζονται στον κατάλογο κατά την ημέρα της παραγγελίας θα ισχύουν για τον αγοραστή, εκτός περιπτώσεων λάθους συστήματος. Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν την αποστολή ή την συναρμολόγηση.

Άρθρο 2

Οι αγοραστές που επιθυμείτε να αγοράσετε ένα προϊόν στη διεύθυνση www.gokids.gr θα πρέπει να  :

– Συμπληρώσετε τη φόρμα ταυτότητας, παρέχοντας όλες τις ζητούμενες πληροφορίες

– Ελέγξτε τη παραγγελία και τα στοιχεία αυτής

– Πραγματοποιήστε την πληρωμή υπό τις απαιτούμενες προϋποθέσεις

– Επιβεβαιώστε την παραγγελία και την πληρωμή. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας συνεπάγεται αποδοχή αυτών των on-line όρων και προϋποθέσεων πώλησης, αναγνώριση της διαβάσεώς τους και παραίτηση από οποιουσδήποτε άλλους όρους πώλησης ή άλλους όρους.

Όλα τα δεδομένα και η επιβεβαίωση θεωρούνται απόδειξη της συναλλαγής. Η επιβεβαίωση θεωρείται υπογραφή και αποδοχή των πραγματοποιούμενων συναλλαγών.

Η επικύρωση από μέρους του αγοραστή της παραγγελίας θεωρείται ως αποδοχή αυτών των on-line γενικών όρων και προϋποθέσεων πώλησης χωρίς επιφύλαξη. Τα δεδομένα που καταγράφονται από το σύστημα πληρωμών θεωρούνται απόδειξη των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

Άρθρο 3 – Ακύρωση και επιστροφές

Ο Αγοραστής μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία ανά πάσα στιγμή για 3 εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή της παραγγελίας.

Πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης, ο αγοραστής πρέπει να ενημερώσει την Go kids για την απόφασή του να αποχωρήσει από τη σύμβαση παραγγελιοληψία. Για να γίνει αυτό, ο Αγοραστής μπορεί:

Να επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή  να αποστείλει σχετικό e-mail στην διεύθυνση info@gokids.gr για να δηλώσει την απόφασή του να ακυρώσει την παραγγελία του. Ο πελάτης δεν υποχρεούται να αναφέρει τον λόγο για την ακύρωση αυτή.

Μετά το χρονικό διάστημα των 3 εργάσιμων ημερών δεν μπορεί να γίνει ακύρωση της παραγγελίας παρά μόνο με την δέσμευση του ποσού εγγύησης δηλαδή του 40% της συνολικής αξίας της παραγγελίας, αφού έχει ξεκινήσει η παραγωγή του προϊόντος της παραγγελίας.

Η Gokids δεν υποχρεούται να επιστρέψει πρόσθετα έξοδα εάν ο αγοραστής επέλεξε αποστολή με εξωτερικό πρακτορείο μεταφοράς.

 Άρθρο 4 – Εγγυήσεις

Η Gokids είναι υπεύθυνη για τυχόν ελαττώματα των αγαθών των καταναλωτών ( των εμπορευμάτων) που πωλούνται υπό τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα του ελληνικού αστικού κώδικα.

Η δήλωση των ελαττωμάτων γίνεται εντός  10 ημερών από την αποστολή – παράδοση της παραγγελίας. Ελαττώματα  που οφείλονται σε λάθος χαρακτηριστικά ή ελαττώματα κατά την μεταφορά και το περιεχόμενο της συσκευασίας.

Σε περίπτωση που ο αγοραστής επιθυμεί να υποβάλει απαίτηση σχετικά με την εγγύηση του προϊόντος για την συμπεριφορά του στο χρόνο θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή να αποστείλει σχετική αναφορά στο info@gokids.gr ώστε να αποκατασταθεί ή να αντικαταστήσει το μέρος του εμπορεύματος και να αποσταλεί το ανταλλακτικό υπό τις προϋποθέσεις κόστους που καθορίζονται στο άρθρο του ελληνικού κώδικα καταναλωτών.

Ο αγοραστής δεν υποχρεούται να προσκομίσει αποδείξεις για τυχόν ελαττώματα συμμόρφωσης για τα εμπορεύματα για περίοδο έξι μηνών από την παράδοση.

Άρθρο 5

Μεταξύ της εταιρίας Gokids που θα καλείται εφεξής ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και του πελάτη συμφωνούνται τα ακόλουθα:

  1. Τροποποίηση της παραγγελίας του πελάτη είναι δυνατή μόνο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της.
  2. Η κυριότητα και νομή των εμπορευμάτων παρακρατείται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος.
  3. Η εξόφληση αλλά και κάθε πληρωμή αποδεικνύεται μόνο με απόδειξη είσπραξης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
  4. Ο χρόνος παράδοσης είναι ενδεικτικός και η υπέρβαση του μέχρι εξήντα (60) ημέρες δεν καθιστά τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ υπερήμερο.
  5. Ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει γραπτώς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή για τυχόν ελλείψεις ή ελαττώματα των προϊόντων αλλιώς θεωρείται ότι παρέλαβε ανεπιφύλακτα.
  6. Αλλαγές ή επιστροφές δεν γίνονται δεκτές.
  7. Αρμόδια για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα πώληση ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας